Jak czytamy w najnowszym komunikacie Allegro, w poniedziałek 3 września zmianie ulega regulamin usługi WebAPI. Zmienione zostanie brzmienie punktu III, ust. 1 oraz 2 Regulaminu WebAPI. Regulamin usługi poszerzony zostanie także o nowy punkt dot. polityki zmian w nim dokonywanych.


Obecne brzmienie punktu III (ust. 1 oraz 2) przedstawia się następująco:

1. Użytkownicy Allegro mają prawo złożyć wniosek o uzyskanie dostępu do WebAPI, poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego, dostępnego na stronach internetowych Allegro. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Użytkownicy otrzymują klucz aktywacji „WebAPI-Key”, umożliwiający korzystanie z WebAPI. Grupa Allegro ma prawo odmowy przyznania klucza aktywacji bądź jego unieważnienie jeśli ubiegający się o dostęp do WebAPI w ocenie Grupy Allegro nie daje należytej rękojmi rzetelnego postępowania zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu bądź w inny sposób może naruszać interesy Grupy Allegro bądź jej partnerów.

2. Użytkownicy, którzy otrzymali klucz aktywacji, określony w ust. 1, ponoszą wszelką odpowiedzialność za jego wykorzystanie w celach sprzecznych z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem. Odpowiedzialność Użytkownika rozciąga się również na działanie osób, którym klucz aktywacji został udostępniony, nawet w sposób niezawiniony.

Po zmianach, punkt ten przyjmie następującą formę:

1. Użytkownicy Allegro mają prawo złożyć wniosek o uzyskanie dostępu do WebAPI, poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego, dostępnego w Moje Allegro w zakładce WebAPI. W przypadku poprawnego wypełnienia wniosku oraz zaakceptowania obowiązującej wersji Regulaminu, Użytkownik otrzymuje możliwość samodzielnego wygenerowania klucza aktywacji umożliwiającego korzystanie z WebAPI, poprzez skorzystanie z przycisku o nazwie "Generuj Klucz" umieszczonego w zakładce WebAPI. Grupa Allegro ma prawo odmowy przyznania klucza aktywacji bądź jego unieważnienie jeśli ubiegający się o dostęp do WebAPI w ocenie Grupy Allegro nie daje należytej rękojmi rzetelnego postępowania zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu bądź w inny sposób może naruszać interesy Grupy Allegro bądź jej klientów i kontrahentów.

2. Użytkownicy, którzy wygenerowali klucz aktywacji, o którym mowa w ust. 1 powyżej, ponoszą wszelką odpowiedzialność za jego wykorzystanie w celach sprzecznych z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem. Odpowiedzialność Użytkownika rozciąga się również na działanie osób, którym klucz aktywacji został udostępniony, nawet w sposób niezawiniony.


Dodatkowo, w miejscu obecnego punktu VI (który zmieniony zostanie na punkt VII), dodany zostanie następujący zapis:


VI. Zmiany Regulaminu
 
1. Grupa Allegro może zmienić Regulamin WebAPI. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Grupę Allegro, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmian Regulaminu.
2. Każdy Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach, terminie ich wejścia w życie i o sposobie akceptacji zmian. Za akceptację zmian uważa się odznaczenie miejsca umieszczonego obok treści Regulaminu na stronie Moje Allegro, w zakładce o nazwie "WebAPI". Brak akceptacji zmian Regulaminu w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim w terminie 7 dni od momentu zawiadomienia o zmianach skutkuje unieważnieniem klucza aktywacji, którego ponowna aktywacja będzie możliwa po zaakceptowaniu zmienionego Regulaminu.

Pozostałe punkty Regulaminu nie ulegną zmianie.


Wraz z powyższą zmianą, zaprezentowana zostaje także nowa ścieżka akceptacji zmian w Regulaminie WebAPI (z której skorzystać musiał będzie każdy posiadacz aktywnego klucza WebAPI wygenerowanego w serwisie Allegro.pl).

Od tej pory, każda nowa wersja Regulaminu usługi będzie musiała być jednoznacznie zaakceptowana przez każdego użytkownika Allegro WebAPI.

Akceptacja możliwa będzie z poziomu zakładki WebAPI w Moim Allegro, gdzie w momencie poinformowania o zmianie (czyli w chwili takiej jak obecna) pojawi się komunikat:Komunikat ten wyświetlał będzie się przez 7 dni (od momentu zapowiedzenia zmian, do momentu wejścia w życie Regulaminu w zapowiadanym kształcie) i tyle też czasu każdy użytkownik będzie miał na akceptację nowej wersji Regulaminu. W przypadku braku akceptacji do południa, w dniu w którym nowy Regulamin wejdzie w życie, klucz użytkownika zostanie zdezaktywowany, a każde wywołanie metody z jego poziomu kończyło się będzie kodem błędu: ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE (po dezaktywacji klucza możliwa będzie jego ponowna szybka aktywacja z poziomu zakładki WebAPI w Moim Allegro, gdzie przy statusie klucza Nieaktywny zaznaczyć należało będzie opcję będącą jednocześnie informacją o akceptacji przez użytkownika bieżącej wersji Regulaminu usługi - po skorzystaniu z przycisku Akceptuję, status klucza zmieni się na Aktywny i możliwe stanie się kontynuowanie pracy z jego poziomu).

Poniżej lista możliwych statusów (wraz z ich opisami), które przyjąć może klucz WebAPI wygenerowany w Polsce:


Wyżej opisywana ścieżka wchodzi w życie z dniem publikacji tego wpisu
. Aby zapewnić nieprzerwaną pracę Państwa kluczy (i aplikacji na nich opartych) po terminie 3 września, zalecamy odwiedzenie zakładki WebAPI w Moim Allegro, w celu akceptacji nowego kształtu Regulaminu, w terminie możliwie najszybszym.